Čo mi dáva silu žiť 2020– súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby

Čo mi dáva silu žiť 2020– súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny vás pozýva do pilotného ročníka súťaže amatérskej fotografickej tvorby s názvom ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ 2020, ktorá je súčasťou druhého ročníka SYMPÓZIA O NÁDEJI 2020. Sympózium a sprievodné aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

 1. Všeobecná charakteristika

Vyhlasovateľ:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho krajaOrganizátor:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny

Uzávierka prihlášok a termín odovzdania prác: 30. október 2020

Dátum konania vernisáže: pondelok 23. november 2020 o 16.30 hod.
Makovického dom v Žiline, Horný val 20, 010 01 Žilina

Trvanie výstavy: utorok 24. november 2020 – piatok 27. november 2020
Po – Pia: 8.00 – 16.00 hod.

Miesto konania: Makovického dom, Horný val 20, 010 01 Žilina

Výstava v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline potrvá jeden týždeň v rámci prebiehajúcich podujatí SYMPÓZIA O NÁDEJI. Následne sa expozícia presunie do priestorov Nadácie Žilinského samosprávneho kraja, kde bude prístupná pre verejnosť až do konca januára.

Pokračovanie výstavy: utorok 1. december 2020 – piatok 29. január 2021

Miesto konania: Nadácia ŽSK pre podporu rodiny,
Ul. Republiky 1, 010 01 Žilina
(budova Považskej galérie v Žiline – bočný vchod)

Poslanie súťaže:

ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ je nultý ročník súťaže pre amatérskych fotografov.
V roku 2020 chceme v spolupráci s Nadáciou Žilinského samosprávneho kraja dať šancu neprofesionálnym fotografom, ktorí by sa radi zapojili do vytvorenia putovnej expozície diel. Výstava súťažných  fotografií bude súčasťou a zároveň otvorením druhého ročníka SYMPÓZIA O NÁDEJI 2020.

Téma súťaže je ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ.

Zámerom organizátorov je vzbudiť záujem o danú tému a prostredníctvom fotografií umožniť súťažiacim vyjadriť svoj názor ako slobodne a múdro žiť, poznávať, komunikovať, pracovať, cestovať, študovať… Ako si navzájom vyjadriť  spolupatričnosť, podporu pri prekonávaní niektorých ťažkých situácií v živote. Svojim spôsobom téma naväzuje aj na momentálnu epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu. Autori majú priestor sa k téme ľubovoľne vyjadriť.

Hlavným poslaním súťaže je verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách inšpirovať ľudí k premýšľaniu nad svojim životom, motivovať verejnosť k tvorivej kultúrnej či vzdelávacej činnosti. Sekundárnym cieľom
je tiež rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov v oblasti neprofesionálnej fotografickej tvorby. Súťaž napomáha vyhľadávať talentovaných tvorcov a zároveň vytvára priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti žiakov, mládeže i dospelých. Porovnávanie diel odbornou porotou a záverečné vyhodnotenie fotografií rôzneho technického a umeleckého zamerania môže zlepšiť odbornú zdatnosť zúčastnených
v danej problematike.

 1. Štruktúra súťaže

Kolá súťaže:

Súťaž je jednokolová.
Súťaž nemá postupový charakter.

Súťažné práce hodnotí odborná porota, najlepšie práce budú vystavené.
Súťažné kategórie:

veková skupina: autori do 16 rokov

a.)    kategória: čiernobiela fotografia
b.)    kategória: farebná fotografia

 

veková skupina: autori nad 16 rokov

a.)    kategória: čiernobiela fotografia
b.)    kategória: farebná fotografia

Podmienky pre súťažiacich

Prihlasovanie:

Súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Vo vekovej skupine autorov nad 16 rokov, horná veková hranica nie je ohraničená. Súťaž je určená tak deťom, ako i mládeži a dospelým. Súťažiaci nemusí navštevovať základnú či strednú umeleckú školu v odbore fotografia ani podobného umeleckého zamerania, táto možnosť však z podmienok pre súťažiaceho nie je vylúčená. Prihlásiť sa môže ktokoľvek, kto má záujem o fotografiu, s výnimkou:

 1. Nie je možné sa prihlásiť v prípade, že pracujete v akomkoľvek profesionálnom médiu, v marketingovej, reklamnej, modelingovej či inej agentúre.
 2. Súťaž rovnako neumožňuje prihlásiť sa, ak ste už absolvent Vysokej školy s umeleckým zameraním (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Akadémia umení v Banskej Bystrici a pod.) ktorému bol udelený akademický titul Mgr. art., ArtD. či iná čestná hodnosť udeľovaná umeleckou vysokou školou alebo univerzitou absolventovi.
 3. Výroba, spracovanie a úprava fotografií nie je Vašou primárnou zárobkovou činnosťou.

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Krajského kultúrneho strediska v Žiline: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnJ9t0RiTyvf0hMS8RU_aFlpN5myiAHrCsr3xOZG3JIlqxQ/viewform?usp=sf_link

Súťažné podmienky:
Súťažiaci sa prihlasuje do vekových skupín a kategórii podľa veku dosiahnutého v deň podania svojej prihlášky. Podmienkou účasti v súťaži je predloženie autorskej fotografie. Nie je možné prihlásiť diela zobrazujúce násilie alebo iné javy a činy proti ľudskosti a humanizmu. Organizátor si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť fotografie, ktoré nespĺňajú základné morálne a etické predpoklady alebo nesúvisia so zadanou témou. Limit pre jednotlivé fotografické diela je maximálne 6 fotografií v kategórii čiernobielej fotografie a 6 fotografií v kategórii farebnej fotografie. Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 30 x 45 cm) alebo štvorcový rozmer 30 x 30 cm. Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube identifikačným štítkom (príloha k propozíciám), ktorý obsahuje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo, vekovú skupinu, kategóriu a názov fotografie. (Ak účastník navštevuje niektorú zo základných či stredných umeleckých škôl, je prihlásený v odbore súvisiacom s fotografiou na akejkoľvek strednej škole, alebo sa len zúčastňuje fotografických krúžkov na niektorých zo stredných škôl, uvedie v tomto prípade aj jej celý názov.) Tieto údaje musí obsahovať aj obal/dosky v ktorom svoje fotografie účastník prinesie. Do súťaže je možné prihlásiť aj diela, ktoré sa zúčastnili na iných fotografických súťažiach. Fotografie je možné si po skončení výstavy vyzdvihnúť osobne v kancelárií Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Podmienkou účasti na súťaži je doručenie riadne označených súťažných prác najneskôr do 30. 10. 2020:

– osobne v kancelárii KrKS (1. poschodie)

– poštou na adresu:
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val 20
010 01 Žilina

 1. Hodnotenie súťaže

Po uzávierke súťaže autorské práce hodnotí trojčlenná odborná porota, ktorú menuje riaditeľ Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Pred oficiálnym vyhlásením výsledkov a slávnostnou vernisážou v Makovického dome v Žiline dňa 23. novembra 2020 (pri príležitosti otvorenia druhého ročníka sympózia s názvom Čo mi dáva silu žiť), bude vytvorený priestor na komunikáciu autorov fotografií s odbornou porotou. Porota udeľuje spravidla v každej kategórii 1., 2. a 3. miesto a maximálne 3 čestné uznania. Pri prvom ročníku súťaže Čo mi dáva silu žiť bude premiérovo udelená aj špeciálna cena Nádacie ŽSK a špeciálna cena KrKS. Odborná porota navrhuje organizátorovi kolekciu fotografií, ktoré možno vystaviť. Výsledky súťaže budú zverejnené v skladačke k výstave a v médiách.

Finančné zabezpečenie:

Finančné náklady spojené so súťažou si každý účastník hradí sám.

Usporiadatelia súťaže zabezpečia pre ocenených autorov udelenie cien, diplomov a čestných uznaní. Súťaž z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.
Kritériá hodnotenia:
Umelecko-tvorivé

 1. výber témy: objavnosť, tvorivosť
 2. zachytenie správneho okamihu: náhoda alebo príprava na tento moment, pozorovanie
 3. opodstatnenosť výberu formy zobrazenia: čiernobiela fotografia, farebná fotografia, formálne i obsahové odôvodnenie, adekvátnosť a vhodnosť uprednostnenia jednej z foriem
 4. kompozícia obrazu: práca so svetlom, línie, tvary, objekt v priestore, veľkosť záberu, dôležitosť jednotlivých prvkov pre celkovú atmosféru fotografie,
 5. výber prostredia, lokality: napríklad príroda, architektúra, počítačová manipulácia, úprava, zachovanie prirodzeného vzhľadu fotografie
 6. adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky, významu a posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, tvorivosť, jedinečnosť záberov.

Technické (v závislosti od veku autora a žánru hodnoteného diela)

 1. technická kvalita záberu (ostrosť, v prípade neostrosti jej význam),
 2. technická kvalita tlače

Odborné (pri reportážnej a dokumentárnej fotografii)

 1. zverejňovanie pravdivých a overených informácií: zachovanie autenticity, bez zásahu pri spracovaní,
 2. zrozumiteľnosť a význam záberu.
 3. Záverečné ustanovenia:

Súťaž nie je realizovaná za účelom dosiahnutia zisku. Organizátor si vyhradzuje právo súťaž prerušiť, zrušiť, prípadne zmeniť súťažné podmienky. Každý účastník súťaže zaslaním alebo odovzdaním fotografií do súťaže akceptuje propozície súťaže. V dôsledku nesplnenia akýchkoľvek podmienok uvedených v týchto propozíciách nemusia byť súťažiaci prijatí do súťaže, alebo môžu byť zo súťaže vyradení. Neprevzaté diplomy a ceny sa súťažiacim nezasielajú. Je možné si ich osobne vyzdvihnúť u organizátora (v kancelárií KrKS) do troch mesiacov po podujatí. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje Krajskému kultúrnemu stredisku v Žiline bezodplatný súhlas na použitie súťažných fotografií v zmysle § 19 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon, a to najmä na vyhotovenie rozmnoženiny diela, zaradenia diela do databázy a uvedenie diela na verejnosti v rámci realizácie aktivít, za účelom šírenia osvetovej činnosti v pôsobnosti organizátora súťaže Krajského kultúrneho strediska v Žiline.

Kontakt:

Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Natália Vašková
Horný val 20
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 56 25 956
Mobil: 0915 787 299
nvaskova@vuczilina.sk
www.krkszilina.sk

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať