Dolnokubínska samospráva si nevyhovenie protestom prokurátora obhájila na sude

Dolnokubínska samospráva si nevyhovenie protestom prokurátora obhájila na sude
Foto: Mesto Dolný Kubín

Za posledné tri roky podali prokurátori Okresnej prokuratúry v Dolnom Kubíne osem protestov proti Všeobecne záväzným nariadeniam (VZN) mesta Dolný Kubín. Z uvedeného počtu sa samospráva prostredníctvom mestského zastupiteľstva rozhodla vyhovieť protestu v troch prípadoch a v ostatných piatich prípadoch protestu prokurátora nevyhovela.

„Z piatich prípadov nevyhovenia protestu bola zo strany prokurátora podaná žaloba na súd doposiaľ len v troch prípadoch. Išlo o VZN o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dolný Kubín, pričom vo všetkých týchto troch prípadoch bolo mesto v súdnom konaní úspešné v celom rozsahu. Mesto si teda svoj postup a nesúhlasný postoj voči uvedeným protestom prokurátora obhájilo aj na súde,“ vysvetlil Jaroslav Láštic, vedúci Odboru právneho a riadenia projektov na Mestskom úrade v Dolnom Kubíne.

Podľa slov primátora mesta Jána Prílepka sa samospráva nikdy nebráni tomu, ak si chce niekto preveriť správnosť nejakého VZN či odborného úkonu mesta na iných orgánoch, či už ide o rôzne odvolacie konanie alebo konanie na prokuratúre či súde. „Všetci ľudia sme omylní a je to normálna, prirodzená vec, keď si niekto takýmto spôsobom svoje právo uplatní. O to viac ma však potom poteší, keď nakoniec vyššia inštancia, v tomto prípade súd skonštatuje, že mesto nepochybilo a konalo správne,“ podotkol primátor.

Protest prokurátora je v zmysle zákona o prokuratúre jedným z právnych prostriedkov, ktorými prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy. „Protest prokurátora možno podať proti správnym aktom orgánov verejnej správy, a to rozhodnutiam, opatreniam orgánov verejnej správy, opatreniam orgánov verejnej správy so všeobecnými účinkami, uzneseniam orgánov územnej samosprávy či všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným orgánmi verejnej správy,“ ozrejmil Láštic.

Protest prokurátora teda môže okrem iného smerovať aj proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta, rozhodnutiam, opatreniam a uzneseniam samosprávy. Ak bol protest prokurátora proti VZN podaný, má mesto 90 dní na to, aby využilo jednu z dvoch možností a informovalo o nej prokurátora. Pokiaľ mesto zistí, že protest je dôvodný, je povinné VZN zrušiť alebo ho podľa povahy veci nahradiť novým, ktoré bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. O vyhovení alebo nevyhovení protestu prokurátora rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva.

„Ak je ale mesto toho názoru, že protest nie je dôvodný, má právo mu nevyhovieť. V takomto prípade je prokurátor oprávnený podať na súd žalobu, ktorou bude požadovať vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia, jeho časti alebo niektorého jeho ustanovenia so všeobecne záväzným právnym predpisom,“ doplnil Láštic. Podľa slov vedúceho právneho odboru mesta by v tejto oblasti pomohli precíznejšie a jednoznačnejšie zákony.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať