Evanjelická spojená škola napísala vyhlásenie k aktuálnej situácii k “lock-downu” školstva, spojené s otvoreným listom vláde

Evanjelická spojená škola napísala vyhlásenie k aktuálnej situácii k “lock-downu” školstva, spojené s otvoreným listom vláde
Foto: Ilustračné/Pixabay.com

Evanjelická spojená škola v Martine napísala vyhlásenie k aktuálnej situácii „lock-downu“ školstva a otvorený list.

My, vedenie Evanjelickej spojenej školy v Martine a jej poradné orgány: Rada školy a Rodičovské združenie, si uvedomuje vážnosť aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením COVID-19 na Slovensku. Vyjadrujeme veľkú vďaku zdravotníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom nasadzujú vlastné zdravie, zdroje a čas v zápase proti šíreniu nákazy. Vyjadrujeme spoluúčasť so všetkými, ktorí akokoľvek trpia nákazou a jej neblahými dôsledkami. Zároveň vyjadrujeme nespokojnosť s dlhodobým uzatvorením škôl a obavy o kvalitu intelektuálneho a osobnostného rozvoja našich detí za predpokladu, že im bude aj naďalej upieraná možnosť prezenčného vzdelávania v priamom kontakte so svojimi pedagógmi a rovesníkmi. Na stretnutí 11.1.2021 sme sa zhodli, že je našou prioritou, aby sa deti vrátili k prezenčnej forme vyučovania; a to aj napriek tomu, že vynakladáme nadmerné úsilie zabezpečiť čo najkvalitnejší on-line vzdelávací proces.

Naším spoločným cieľom je v čo najkratšom časovom horizonte vytvoriť čo najbezpečnejší priestor s čo najnižším rizikom šírenia ochorenia medzi žiakmi aj učiteľmi. I keď niektorí majú výhrady (osobné, zdravotné, či iné voči obmedzeniu sociálnych kontaktov a mobility, povinnému noseniu ochranných prostriedkov, testovaniu, či očkovaniu), prosíme o váš proaktívny prístup ku epidemiologickým pravidlám, ktoré vnímame ako nástroje znižovania nákazy. Preto odporúčame a vyzývame rodičov a rodinných príslušníkov žiakov našej školy, aby sa v aktuálnej epidemiologickej situácii správali čo najzodpovednejšie voči sebe a svojmu okoliu, aby zodpovedne dodržiavali pravidlá sociálnej izolácie, pravidlá R-O-R a ostatné epidemiologické opatrenia, s cieľom čo najviac zabrániť šíreniu nákazy. Taktiež vyzývame šíriť tento proaktívny postoj a správanie aj vo svojom okolí, apelovať na svojich známych a vyzývať zodpovedné autority, aby v našom spoločnom záujme dôsledne uplatňovali a kontrolovali uplatňovanie protiepidemiologických opatrení. Každý svojím dielom tak môžeme prispieť k spomaleniu šírenia epidémie a okrem ochrany zdravia seba a našich najbližších tiež urýchlime šancu na riadne otvorenie škôl.

Zároveň Vás prosíme, aby ste sa pridali k našej výzve (otvorený list) kompetentným orgánom, predovšetkým vláde Slovenskej republiky, aby sa návrat k plnohodnotnému vzdelávaciemu procesu (s čo najväčším dôrazom na návrat k prezenčnému vyučovaniu, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí) stal prioritou vlády Slovenskej republiky. Taktiež, aby počas trvania pandémie pripustila a podporila rôznorodosť modelov vzdelávania opísaných v texte výzvy. Touto výzvou chceme aktívne prispieť k hľadaniu a zavádzaniu spôsobov, ako by sa mohli žiaci vzdelávať čo najkvalitnejšie až do doby, kedy bude bezpečné v plnom rozsahu nastúpiť do škôl. Otvorený list – výzva predsedovi vlády a vláde SR

Vo verejnom záujme zabezpečenia zachovania zdravia a ústavného práva detí na vzdelanie vyzývame predsedu vlády a vládu Slovenskej republiky k nasledovnému:

1. Žiadame Vás, aby sa vzdelanie našich detí stalo reálnou a hmatateľnou prioritou vlády SR tým, že bude hľadať spôsoby ako čo najskôr a čo najbezpečnejšie vrátiť deti k prezenčnej forme vyučovania. Preto Vás žiadame, aby boli všetci učitelia (nielen tí s vekom najmenej 55 rokov) urýchlene presunutí do skoršej fázy očkovania s cieľom čo najskoršieho a najbezpečnejšieho návratu k riadnemu prezenčnému vzdelávaniu.

2. Do času, kým bude možné otvoriť školy v plnom rozsahu, žiadame vládu SR:
a. Aby bolo možné na všetkých stupňoch vzdelávania zaviesť aj iné modely fungovania škôl, nie iba buď úplne otvorené alebo úplne uzavreté školy. Vo vyspelých krajinách existuje veľa príkladov dobrej praxe, alternatívnych a kombinovaných foriem prezenčného a dištančného vzdelávania. Podporte školy v zavádzaní aj alternatívnych foriem kombinácie prezenčného a dištančného vzdelávania a zvážte mnohé modely nastavené v iných krajinách. Napríklad:

i. striedanie prezenčnej a dištančnej formy v týždňových intervaloch alebo podľa
pravidelne aktualizovaného Covid semaforu,
ii. striedanie prezenčného a dištančného vyučovania párnych a nepárnych ročníkov,
iii. prezenčné vyučovanie s obmedzeným počtom žiakov v triede (buď polovičné triedy, alebo model 5 žiakov + 1 učiteľ),
iv. zabezpečenie prezenčnej formy vyučovania pre žiakov zo zhoršených sociálnych podmienok, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a to aj vo vyšších ročníkoch, minimálne do veku ukončenia povinnej školskej dochádzky,
v. možnosť zapojenia vyššieho počtu asistentov učiteľa a vychovávateľov ŠKD do priameho vzdelávacieho procesu a tiež zváženie zapojenia ostatných pracovníkov s deťmi a mládežou (vyučujúcich v ZUŠ, CVČ a pod.) do riadneho vzdelávacieho procesu s cieľom vytvorenia menších skupín žiakov.

b. Aby uvoľnila finančné prostriedky nielen z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva SR na
financovanie:

i. technologického vybavenia škôl s cieľom zabezpečenia kvalitného paralelného prezenčného aj dištančného vzdelávania,
ii. hygienických prostriedkov nevyhnutných na vytvorenie čo najbezpečnejšieho prostredia pre žiakov a pre učiteľov, o.i. respirátorov vyššej úrovne ochrany (FFP3) pre pedagogických zamestnancov s cieľom ochrany ich zdravia na dobu nevyhnutnú do možnosti a na zabezpečenie bezpečného hygienického prostredia v školách,
iii. zvýšených personálnych nákladov a o ich výške a využití diskutovala s riaditeľmi škôl.

c. Aby zabezpečila vyššiu mieru predvídateľnosti a jednoznačnosti pri aktuálnych rozhodnutiach týkajúcich sa fungovania škôl. Napríklad:

i. aby bol spustený tzv. Covid semafor pre školy na báze hodnotenia Covid zamorenosti na úrovni jednotlivých škôl, resp. mikroregiónov, ktorý by umožňoval skorší čiastočný alebo plnohodnotný návrat k prezenčnému vyučovaniu školám s miernejším stupňom zamorenia,
ii. ak účasť na celoplošnom, prípadne osobnom testovaní bola a stále je „priepustkou“ na vstup do zamestnania, obchodov a iných priestorov hromadného zhromažďovania, žiadame, aby preukázanie sa negatívnym testom bolo rovnakou „priepustkou“ na vstup žiaka na prezenčné vyučovanie.

Veríme, že spoločne spravíme vzdelávanie na Slovensku reálnou prioritou, že bude efektívne, atraktívne a bude v čo najvyššej miere prispievať k vzdelaniu a osobnostnému rozvoju našich detí.

Zdroj: Evanjelická spojená škola

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať