Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove

Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu v Makove

Obec Makov na základe VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby zabezpečuje Opatrovateľskú službu, ktorá je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Túto službu môže využiť občan s trvalým pobytom v Makove.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.
Súčasťou evidencie pri poskytovaní opatrovateľskej služby je aj počet hodín opatrovateľskej služby a úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby.

Obec ako poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinná zverejňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečovať ochranu osobných údajov.

Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov, opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí túto činnosť vykonávajú v zmysle zákonníka práce.
Obec dbá, aby túto službu vykonávali na plný pracovný úväzok realizáciou výkonu opatrovateľskej služby u viacerých opatrovaných.

Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa počtu hodín, ktoré zahŕňajú skutočný rozsah poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad.
Výška úhrady za poskytované úkony opatrovateľskej služby je stanovená podľa príjmu prijímateľa opatrovateľskej služby nasledovne: – na sumu 1,50 €/ 1 hodina pri príjme do 400 €, – na sumu 1,75 €/1 hodina pri príjme od 401 € do 500 €, – na sumu 2,00 €/1 hodina pri príjme nad 500 €.
Požiadavky na opatrovateľskú službu si občania uplatňujú v kancelárii Mgr. Stanislavy Kupšovej / ZPS Makov, alebo na tel. kontakte 0918 109 200.

Zdroj: obec Makov

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať