Memorandum o porozumení v oblasti udržateľného rozvoja Žilinského kraja

Memorandum o porozumení v oblasti udržateľného rozvoja Žilinského kraja

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) podpísali 17. novembra 2021 Memorandum o porozumení, ktoré má za cieľ rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti udržateľného rozvoja Žilinského kraja. Strany Memoranda sa dohodli na spolupráci v oblasti kvality vzdelávania, rozvoja ľudského kapitálu, podmienkach pre výskumno – vývojové a inovačné aktivity v kraji,  procesy spojené s digitálnou transformáciou a na kvalite verejnej správy.

UNIZA a ŽSK si vymedzili niekoľko oblastí spolupráce:

– príprava expertov v regionálnej politike zohľadňujúcej integrované a inteligentné riešenia a prístupy rozvoja, skoordinovaná sostatnými nástrojmi a politikami v regióne, odborné analýzy investičných projektov vrátane porovnávania priorít medzi rôznymi investíciami s dôrazom na dosiahnutie maximálnej hodnoty za verejné prostriedky, vrátane špecifikácií kľúčových oblastí pre investície, regionálne a inovatívne riešenia, návrhy ekonomických nástrojov na podporu hospodárstva, príprava a kreovanie nových a odborných kapacít, ktoré budú schopné koncepčne pracovať a vytvárať podklady pre tematické a výsledkovo zamerané využitie zdrojov s dôrazom na rozvoj regiónu,

– aplikovaný výskum pre oblasť verejnej správy, analýzy a štúdie v jednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja, ako aj tzv. príklady dobrej praxe porovnateľných riešení, projektov, miest a regiónov najmä v oblastiach inteligentných riešení a systémov, inteligentnej mobility, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, krízového riadenia a bezpečnosti, návrhy zlepšenia prostredia, pre stabilný a udržateľný rozvoj regiónu, s odborným, analytickým odôvodnením realizovať ekonomicky udržateľné koncepcie a politiky, s orientáciou na reálny verejný záujem,

– informačné a komunikačné technológie so zameraním sa na oblasti inteligentnej dopravy a smart/inteligentných riešení, smart mobility, inteligentnej výroby a inteligentného priemyslu, spracovania údajov a dátovej analytiky, krízového riadenia a bezpečnosti v súlade s potrebami vychádzajúcimi z koncepcií Žilinského samosprávneho kraja, SR, ako aj Európskej únie,

– spolupráca pri príprave a realizácii rozvojových projektov v oblasti regionálnej integrovanej územnej stratégie ŽSK, spolupráca pri príprave a implementácii projektov orientovaných na výzvu Race to Zero,  spoločná príprava projektovej dokumentácie a realizácia zelených a oddychových zón, budovaniu športovísk a športového zázemia pre študentov UNIZA, atlétov a verejnosť ŽSK,

– spolupráca pri príprave a realizácii medzinárodných aktivít a podpora spolupráce stredných škôl s UNIZA za účelom skvalitnenia vzdelávania.

ŽSK a UNIZA si v záujme dosiahnutia stanovených cieľov budú poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich spolupráce, budú si vzájomne vymieňať skúsenosti a príklady odbornej a dobrej praxe, vzájomne propagovať a podporovať vyvíjané aktivity a projekty, spolupracovať pri organizovaní podujatí a pri spoluorganizovaní spoločných podujatí, ako aj pri príprave realizácie spoločných projektov, vrátane projektov ďalšieho vzdelávania určených pre odbornú a laickú verejnosť, realizovať spoločné programy s cieľom udržania mladých ľudí v regióne, zvýšiť efektívnosť výskumu a praktických skúseností vo vybraných oblastiach, najmä za účelom dosiahnuť účinnejšiu spoluprácu.

„Akademické prostredie prináša významný inovačný potenciál. Teší ma, že dôležitosť vzdelávania a kvalifikovaných ľudí v kraji nám zvýrazní efektívna spolupráca a koordinácia aktivít so Žilinským samosprávnym krajom,“ povedal Jozef Jandačka, rektor univerzity.

Intenzívny dialóg medzi akademickou obcou a verejnou správou považujem za jeden zo základných predpokladov k tomu, aby sme Žilinský kraj rozvíjali smerom k modernému a prosperujúcemu regiónu s výkonnou znalostnou ekonomikou,“ uzavrela predsedníčka kraja Erika Jurinová.

 

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať