Na Žilinskej župe sa realizuje projekt Inteligentný a lepší ŽSK

Na Žilinskej župe sa realizuje projekt Inteligentný a lepší ŽSK

Žilinský samosprávny kraj začal 1. mája 2020 realizovať ambiciózny a prierezový projekt s názvom „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj”, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa. Riadiacim orgánom uvedeného operačného programu je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Zámerom celého programu je posilnenie inštitucionálnych odborných kapacít a zefektívnenie práce orgánov verejnej správy, pričom konkrétnym cieľom je zámer skvalitniť systémy a optimalizovať procesy verejnej správy. Zároveň sa pomocou projektu podarí lepšie pripraviť na nové programovacie obdobie 2021-2027 a pružne reagovať na výzvy verejnej správy v súčasnej dobe.

Dĺžka trvania projektu je 30 mesiacov, teda termín ukončenia je naplánovaný na október 2022.

Celková zazmluvnená suma projektu predstavuje čiastku 2 469 633,30 eur, pričom 85% bude financovaných z prostriedkov EÚ (konkrétne Európskeho sociálneho fondu), 10% prispeje štátny rozpočet SR a spolufinancovanie žilinskej župy je na úrovni zvyšných 5%.

Projekt je unikátny tým, že ide naprieč všetkými kľúčovými odbormi a oddeleniami na Úrade ŽSK a dotkne sa aj samotného fungovania Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) ŽSK, ktorých je v súčasnosti 114. Projekt je zložený z troch hlavných aktivít a množstva podaktivít. V prvej aktivite, ktorá má názov „Realizácia opatrení ŽSK zameraných na podporu procesov, systémov a politík”, sa uskutočňuje celkovo päť modulov, ktoré sa týkajú:

vytvorenia strategického dokumentu pre lepšie spravovanie Úradu ŽSK a uplatnenia SMART princípov a sociálnych inovácií týkajúcich sa sociálnych služieb, zdravotníctva, školstva, ale tiež ďalej v kultúre a v doprave. Súčasťou tejto aktivity je aj spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) celého kraja na nové sedemročné obdobie;

posilnenia kapacít pre analytické, strategické a koncepčné činnosti ŽSK;

zavedenia informačného systému a metodiky na podporu rozhodovania (multikriteriálna analýza);

organizačnej a procesnej optimalizácie Úradu ŽSK a OvZP;

hodnotiaceho a kontrolného systému a ekonomiky na Úrade ŽSK a v OvZP.

Druhou samostatnou aktivitou je zavedenie Systému riadenia kvality podľa požiadaviek medzinárodného štandardu ISO 9001.

Projekt prostredníctvom svojej tretej aktivity výrazne podporuje aj Vzdelávanie zamestnancov ŽSK s jednoznačným cieľom zlepšenia znalostí a zručností zamestnancov v záujme efektívnejšieho a kvalitnejšieho poskytovania svojich služieb občanom, koncovým klientom a organizáciám.

,,Vedenie župy a projektový tím IL ŽSK si dobre uvedomujú, že základom úspechu ŽSK sú jeho ľudia – interní i externí zamestnanci – preto od začiatku projektu pristupujú v otázke vzdelávania a rozvoja zamestnancov Úradu ŽSK na naše pomery vcelku ojedinelým a nekonvenčným prístupom: snahou osloviť a zaujať na participácii na projekte každého jedného zamestnanca,” priblížil Branislav Jovankovič, manažér aktivity vzdelávanie a konzultant projektu.V záujme dosiahnutia zmeny myslenia a celkovo motivovanejšieho prístupu k práci tak projektový tím realizoval v letných mesiacoch informatívne stretnutia k projektu s takmer všetkými internými zamestnancami Úradu osvedčenou technikou tzv. world café (dynamické a moderované diskusie malej skupinky účastníkov na vopred určené témy s limitovaným časovým rozsahom), na ktorých sa zamestnanci mohli vyjadriť ku všetkým nastoleným problémom a spoločne s odborníkmi hľadali inovatívne návrhy na riešenia aktuálnej situácie. Jednou z diskutovaných otázok bola napríklad aj identifikácia vzdelávacích potrieb a priorít. Celá aktivita bola poňatá ako nástroj podpory strategického a výsledkovo-orientovaného myslenia medzi zamestnancami Úradu. Uvedený participatívny prístup bol priamo zamestnancami vysoko ocenený a nepozorovali sme ho na žiadnej inej slovenskej župe v priebehu aktuálneho projektu EVS. Vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov je venovaná patričná pozornosť a vysoká priorita.

Vedenie a stredný manažment zase v septembri absolvovali neformálneho vzdelávanie zamerané predovšetkým na tímovú spoluprácu, argumentáciu pri implementácii zmien a zlepšenie komunikačných zručností.

Aktivita Vzdelávanie zamestnancov ŽSK zároveň priniesla koncepčný pohľad na uchopenie jednotlivých vzdelávacích a rozvojových potrieb, pričom sa riadi jednoduchým heslom, že vzdelávanie je dostupné pre každého jedného zamestnanca Úradu a je možnosť voľby z veľkého množstva rozvojových kurzov. Postupne bude realizovaná aj analýza interného manažérskeho potenciálu dôležitého najmä z pohľadu talent manažmentu resp. plánovaného nástupníctva, pričom prostredníctvom uvedenej formy došlo nedávno k obsadeniu voľnej pozície riaditeľa odboru dopravy z interných personálnych zdrojov.

Individuálny rozvojový program bude venovaný predovšetkým riadiacim pracovníkom na efektívne zvládnutie personálneho manažmentu, pribúdajúcej odbornej agendy, efektívnejšieho poskytovania kvalitných služieb a prehľadu vo finančných otázkach okrem iného prostredníctvom nasledovných tematických okruhov: riadenie zmeny, strategický manažment, systém riadenia a organizácia práce, efektívne rozhodovanie, asertivita, manažérske minimum.

Pre všetkých zamestnancov sú pripravené rôzne rozvojové témy: projektový manažment, manažérske zručnosti, komunikačné zručnosti, efektívna prezentácia a vystupovanie, úradná a obchodná korešpondencia, biznis etiketa v praxi a spoločenský protokol, riešenie a zvládanie konfliktov, zvládanie záťažových situácií, stresu a náročných klientov, relaxačné metódy a techniky, rozvoj kreativity a tvorivosti, online marketing, informačno-komunikačné technológie, IT zručnosti 21. storočia, príprava úspešnej žiadosti o grant, atď. Špeciálna pozornosť bude venovaná aj otázke podpory analytických jednotiek vrátane oddelenia Hodnoty za peniaze prostredníctvom školení zameraných na efektívnu analýzu a vyhodnocovanie dát.

Vzdelávacie aktivity zároveň slúžia ako odborná podpora pre kvalitné spracovanie spomínaných Smart koncepcií (sociálne inovácie, kultúra, doprava), ako prostriedok efektívnej transformácie rozpočtových OvZP na príspevkové a tiež v otázkach efektívneho nakladania s verejnými prostriedkami (zavedenie nákladového účtovníctva, hodnotiacich kritérií, multikriteriálnej analýzy a kontrolného manažérskeho systému, správy a údržby majetku a zariadení).

Pre hladký priebeh zmeny rozpočtových OvZP na príspevkové absolvujú zamestnanci dotknutých organizácií komplexnú sadu vzdelávacích programov zloženú z nasledovných kurzov: metodika prechodu hospodárenia z rozpočtových organizácií na príspevkové, rozdiely v účtovaní, zdaňovanie príjmov v rozpočtových organizáciách, účtovná uzávierka a účtovná závierka za rok 2020, inventarizácia majetku, právne a ekonomické minimum riaditeľa OvZP.

Je snaha čo najviac aktivizovať interné školiace kapacity ŽSK, pričom tieto budú doplnené skúsenými lektormi – expertmi v špecifických témach a v záverečnej fáze pristúpime k transparentnému súťaženiu  externých dodávateľov vzdelávacích a rozvojových programov. Priorita je v neposlednom rade kladená na tzv. in-house riešenia, t.j. na osvojenie si inovatívneho know-how a jeho postupnej implementácie a multiplikácie do interného prostredia.

Prostredníctvom projektu IL ŽSK sa žilinská župa snaží kvalitatívne poskočiť o úroveň vyššie a poskytovať kvalitné a moderné služby hodné 21. storočia s občanom v centre záujmu.

Zdroj: Martina Remencová, kancelária Žilinského samosprávneho kraja

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať