O opätovné otvorenie škôl je v Dolnom Kubíne záujem, prihlásilo sa vyše 1 200 deti

O opätovné otvorenie škôl je v Dolnom Kubíne záujem, prihlásilo sa vyše 1 200 deti
Foto: Mesto Dolný Kubín

Do štyroch dolnokubínskych základných škôl od 1. júna opätovne nastúpilo približne 870 detí, čo je 77 % detí z celkového počtu školákov z 1. až 5. ročníka základných škôl. Do šiestich materských škôl sa vrátilo okolo 367 detí čo je asi  59 % z celkového počtu detí, ktoré navštevujú materské školy. Školy sa na celom území Slovenska celoplošne zatvorili od 16. marca na základe rozhodnutia ministra školstva ako súčasť prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu.

V predchádzajúcich dňoch prebehol medzi rodičmi materských škôl telefonický prieskum o tom, či majú záujem dať svoje deti do materských škôl. Maximálny počet tried je limitovaný obmedzeným množstvom žiakov v triede – 15 detí. Snažili sme sa vyhovieť všetkým rodičom, ale boli sme nútení ponúknuť miesto aj v inej materskej škole,” doplnil Michal Švento, vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na mestskom úrade.

Základné a materské školy v pôsobnosti mesta sa poctivo pripravovali na otvorenie. „Príprava spočívala v dezinfekcii priestorov školy a tried, zabezpečovaní potrebných dezinfekčných prostriedkov pre osobnú hygienu, nákupe potrebného vybavenia- bezdotykových teplomerov, papierových utierok a úpravy tried. Riešili sa tiež organizačné veci a personálne zabezpečenie. K dnešnému dňu je všetko pripravené,” skonštatoval Švento.

Pokyny k otvoreniu škôl a k organizácii vyučovania od 1. júna nájdu zákonní zástupcovia detí na internetových stránkach jednotlivých škôl, komunikácia sa uskutočňuje aj prostredníctvom aplikácie EduPage či elektronickej pošty.

V Dolnom Kubíne sa otvoria všetky štyri základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V ZŠ M. Kukučína a ZŠ J. Matúšku sa 1. júna otvorilo po 17 tried, v ZŠ P. Škrabáka 13 tried a v ZŠ s MŠ Kňažia 5 tried. „Zriaďovateľ stanovuje, že príchod žiakov do školy bude v časových intervaloch od 7:30 do 8:30 hod. Prevádzka základnej školy bude v čase 7:30 hod. až 15:30 hod. Pohyb rodičov a cudzích osôb v priestoroch školy sa zakazuje,“ vysvetlil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu na mestskom úrade s tým, že v čase mimoriadnej situácie bude školský klub detí (ŠKD) určený len pre žiakov 1.-3. ročníka ZŠ po skončení vyučovania, najdlhšie do 15:30 hod. ŠKD  nebude v prevádzke v čase pred vyučovaním.

Počas prevádzky ZŠ nesmú deti nosiť do školy hračky a používať stavebnice. Tiež sa ešte nevyužívajú PC učebne a školské knižnice. Zakázané je prevádzkovanie telocvične na výchovno-vzdelávací proces a prenajímanie priestorov iným nájomcom, okrem otvorených ihrísk podľa platných nariadení.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v pondelok 1. júna otvorili 4 triedy v MŠ Obrancov mieru, 5 tried v MŠ Na Sihoti, 5 tried v MŠ Námestie slobody, 6 tried MŠ Odbojárov,  3 triedy MŠ Chočská,  2 triedy v MŠ pri ZŠ s MŠ Kňažia. MŠ Záskalická sa neotvorila.

Do materskej školy v čase mimoriadnej situácie riaditeľky prednostne prijímali deti podľa nasledovných kritérií. „Prioritne boli prijaté deti rodičov zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru a policajného zboru. Taktiež deti pracujúcich rodičov, pedagogických pracovníkov, predškoláci a deti zo sociálne znevýhodneného prostredia či deti, ktorých trvalý pobyt je mesto  Dolný Kubín,“ objasnil Švento.

Prevádzka materskej školy bude v čase 6:30 až 15:30 hod. Podrobné  pokyny sa rodičia včas dozvedeli od riaditeliek príslušných materských škôl. Všetky CVČ pri ZŠ zriadených Mestom Dolný Kubín ostávajú zatvorené do 31.8.2020

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sú 4 základné školy, 7 materských a 2 základné umelecké školy. Spolu v nich pracuje 271 pedagogických a 150 nepedagogických zamestnancov. V základných školách sa učí celkom 1968 žiakov, 620 detí navštevuje materské školy a 1171 základné umelecké školy.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať