Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Čadci v súlade s § 4 písm. b) as§21 písm. a) v nadväznosti na§ 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov as § 2 ods, 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č_. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 12. 08. 2020 od 06.00 hod. do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Fyzickým osobám sa podľa§ 14 ods. 2 písm. b) c) a e) zákonač. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požianni v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme z a k a z u j e najmä: fajčiť,  odhadzovať horiace a lebo  tlejúce  predmety,  alebo  používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, spal’ovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/200 I Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:

zabezpečovať   v lesoch   a v ich   ochrannom   pásme   hliadkovaciu   činnosť;   pre   osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a i miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať; zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah, prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na: urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov, vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru, prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku, vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

Zdroj: obec Oščadnica

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať