Prevádzkovanie tepelného hospodárstva mesta Bytča v roku 2021

Prevádzkovanie tepelného hospodárstva mesta Bytča v roku 2021

Výrobu a dodávku tepla v Bytči momentálne zabezpečuje spoločnosť TEZAR, s.r.o. na základe nájomnej zmluvy, ktorá platí do 31. decembra 2020. Vzhľadom na to, že sa blíži koniec platnosti nájomnej zmluvy so spoločnosťou TEZAR, s.r.o., Mesto Bytča začiatkom tohto roka zabezpečilo vypracovanie analýzy súčasnej nájomnej zmluvy.

Nedoručili právnu analýzu

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 06. mája 2020 bolo prijaté uznesenie č. 42/2020, ktorým bola zriadená komisia na odporučenie postupu mesta Bytča pri nakladaní s jeho majetkom –  Tepelné hospodárstva a tepelné zariadenia. Na prvom zasadnutí komisie, ktoré sa uskutočnilo 2. júla 2020 sa členovia komisie oboznámili s právnou analýzou nájomnej zmluvy a odporúčaných alternatívach postupu mesta pri ďalšom nakladaní s majetkom mesta, ktorý tvorí tepelné hospodárstvo.

Komisia odporučila postupovať vyhlásením obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku a zároveň navrhla vyžiadať od spoločnosti TEZAR, s.r.o.  aktuálny inventúrny súpis majetku tvoriaceho tepelné hospodárstvo, špecifikáciu technického zhodnotenia majetku mesta počas platnosti nájomnej zmluvy a právnu analýzu nájomnej zmluvy z pohľadu spoločnosti TEZAR, s.r.o.. Spoločnosť TEZAR, s.r.o. doručila dňa 23. júla 2020, až v deň ďalšieho zasadnutia komisie, inventúrny súpis majetku tvoriaceho predmet nájmu, v členení podľa toho, čo spoločnosť TEZAR, s.r.o. považuje za majetok mesta a svoj majetok, nedoručila však jej právnu analýzu.

Povinnosť zverejnenia vraj nemajú

Na druhom zasadnutí komisie, ktoré sa konalo 23. júla 2020 sa komisia oboznámila s doručenými podkladmi od spoločnosti TEZAR, s.r.o. a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť prípravu súťažných podmienok obchodnej verejnej súťaže na prenájom tepelného hospodárstva mesta na dobu 12 rokov a taktiež vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie predmetu nájmu a stanovenie minimálnej hodnoty nájomného.

Mesto Bytča dňa 4. augusta 2020 opätovne vyzvalo spoločnosť TEZAR, s.r.o. na doručenie inventárnych kariet majetku podľa zákona o účtovníctve, podľa stavu ku dňu 30. júna 2020, ako aj dokladov preukazujúcich titul nadobudnutia majetku.
Dňa 18. augusta 2020 spoločnosť TEZAR, s.r.o. doručila mestu svoje vyjadrenie v ktorom zhrnula svoje návrhy ohľadne ďalšieho prevádzkovania tepelného hospodárstva. Požadované doklady však spoločnosť TEZAR, s.r.o. nepredložila s odôvodnením, že spoločnosť TEZAR, s.r.o. je súkromná spoločnosť a podľa ich názoru takúto povinnosť voči mestu nemajú.

Nároky sú odlišné

Na tretie zasadnutie komisie, ktoré sa konalo 20. augusta 2020 bol pozvaný aj konateľ spoločnosti TEZAR p. M. Múdry, ktorý prišiel aj so svojím právnym zástupcom JUDr. Antonom Školkom. Konateľ spoločnosti TEZAR, s.r.o. ako aj jej právny zástupca opätovne zopakovali svoje stanovisko, ktoré bolo aj obsahom vyjadrenia spoločnosti TEZAR, s.r.o. zo dňa 18. augusta 2020. Súčasne navrhli Mestu Bytča možnosti ďalšieho prevádzkovania tepelného hospodárstva. Podľa ich názoru sú dve možnosti, a  to predĺženie nájmu so spoločnosťou TEZAR, s.r.o. na ďalších 20 rokov alebo odkúpenie majetku, ktorý je súčasťou tepelného hospodárstva a podľa ich názoru je majetkom mesta Bytča, spoločnosťou TEZAR, s.r.o..

Členovia komisie sa zhodli na tom, že prenájom majetku mesta je z pohľadu platnej právnej úpravy je možný len na základe obchodnej verejnej súťaže. Právny zástupca spoločnosti TEZAR vyjadril názor, že mesto môže majetok prenajať aj doterajšiemu nájomcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Keďže názory mesta a spoločnosti TEZAR na rozsah majetku mesta, ktorý je súčasťou tepelného hospodárstva sú odlišné, mesto bude v tomto smere ďalej so spoločnosťou TEZAR, s.r.o. rokovať a súčasne podnikne kroky na zistenie všeobecnej hodnoty tepelného hospodárstva znaleckým posudkom. O ďalšom postupe bude mesto občanov informovať.

Zdroj: mesto Bytča

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať