Svetový deň životného prostredia na Žilinskej univerzite

Svetový deň životného prostredia na Žilinskej univerzite

Každoročne si 5. júna, vďaka iniciatíve OSN, pripomíname Svetový deň životného prostredia. Deň, kedy schválili Deklaráciu o životnom prostredí človeka, kde po prvý krát deklarovali právo človeka na priaznivé životné prostredie a zároveň navrhli globálny systém pozorovania Zeme. Už tam sa upriamila pozornosť na problémy presahujúce hranice a potrebu spolupráce na medzinárodnej úrovni. To motivuje aj zamestnancov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) k hľadaniu a využívaniu nových prístupov vo svojich výskumných aktivitách zameraných na životné prostredie, zelené technológie, úspory energie a udržateľnú dopravu. Stále dôležitejšie budú technológie, môžu zvyšiť kvalitu života každého z nás.

Na Stavebnej fakulte (SvF) UNIZA, Katedre cestného staviteľstva, sú výskumné aktivity a medzinárodné aj domáce projekty posledného obdobia zamerané na zvyšovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva v súvislosti s udržateľnou dopravou. Zlepšovanie trvalo udržateľnej mestskej mobility patrí medzi dôležité ciele predstaviteľov aj odborníkov v meste, keďže poskytuje množstvo benefitov. Zníženie emisií, zvýšenie bezpečnosti, zlepšenie sociálnej interakcie medzi obyvateľmi, zníženie individuálnych nákladov a zdravotné výhody. Výsledky výskumníkov UNIZA významne pomáhajú pri vypracovaní stratégií pre uskutočnenie dôležitých cieľov orgánov verejnej správy.

V rámci projektu CityWalk (sedemnásť partnerov z deviatich krajín) umožnila spolupráca počas rokov 2017 až 2019 vytvorenie spoločných postupov a metodík v oblasti trvalo udržateľnej mestskej mobility a dopravy. Na projekte spolupracovala vyvážená skupina miestnych, regionálnych a národných partnerov (verejných a akademických), vrátane stredne veľkých miest, rozvojových agentúr, výskumných organizácií, ako aj obchodnej a priemyselnej komory. Projekt CityWalk pripravil mestám v podunajskom regióne metodiky pre znižovanie emisií, hluku, energetickej náročnosti dopravy a lepšie podmienky pre chodcov vrátane možnosti pešej a cyklistickej dopravy. UNIZA riešila kľúčové otázky, ktoré môžu pomôcť konkrétne obyvateľom mesta Žilina: merateľnosť pešieho pohybu po meste – stanovenie indexu chodeckosti a zvyšovanie povedomia obyvateľov , podpora chôdze v meste a aj návrhy na regulácie a výstavbu novej infraštruktúry. Pre mesto Žilina bol spracovaný rozsiahly dotazníkový prieskum a audit miestnych komunikácií, ktoré slúžili ako podkladové materiály pre vypracovanie Strategického plánu walkability a Plánu rozvoja mestských častí.

Druhý veľký medzinárodný projekt AIR TRITIA zameraný na kvalitu ovzdušia v pohraničnom regióne TRITIA rieši konzorcium zo Slovenska, Poľska a Českej republiky od roku 2017. Na projekte, ktorý má byť ukončený do konca roka 2020, spolupracuje pätnásť projektových partnerov z regiónu, Žilinskú univerzitu v Žiline reprezentuje Stavebná fakulta a Výskumné centrum, zastúpené je aj mesto Žilina a ŽSK. V rámci projektu bol na Stavebnej fakulte spracovaný dopravný model riešeného územia, ktorý slúži ako jeden z podkladov na prognózovanie znečistenia ovzdušia. Hlavným prínosom projektu je uplatnenie spoločného prístupu k riadeniu kvality ovzdušia na medzinárodnej úrovni. Výsledky projektu sú prístupné verejnosti na: https://aqms.vsb.cz/Project/Zilina

Na národnej úrovni je riešený rozsiahly projekt Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja. Na riešení sa podieľa SvF a Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS) UNIZA v spolupráci s VUD a Daqe Slovakia. Riešenie je rozdelené na viacero etáp, v prvej boli v roku 2018 spracované rozsiahle dopravné prieskumy a analýzy. Na ich základe bol spracovaný návrh vlastnej Stratégie, obsahujúci odporúčania na infraštruktúrne, prevádzkové a organizačné opatrenia za účelom intermodality jednotlivých dopravných módov, zvýšenia podielu verejnej hromadnej dopravy, podpory cyklistickej dopravy. Riešenie pokračuje spracovaním Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie, po pripomienkovanom konaní bude v roku 2020 ukončené spracovaním finálnej verzie.

Súčasný model rastu populácie nedokáže poskytnúť želateľnú kvalitu života všetkým ľuďom, a preto aj stratégie udržateľného rozvoja dopravy a mobility s ohľadom na životné prostredie, predstavujú silný impulz pre zodpovedné spoločenské konanie.

Pre dosiahnutie zeleného rastu v doprave sú dôležité technológie, ktoré zohľadňujú úlohu a význam životného prostredia.

Zamestnanci Stavebnej fakulty a Výskumného centra UNIZA rozvíjajú moderné metódy z oblasti 3D laserového skenovania. Objektivizácia záujmových objektov a charakteristík povrchu vozoviek 3D skenerom umožňuje ucelený spôsob rozhodovania na úrovni siete alebo projektu. Veľká pozornosť je venovaná protišmykovým vlastnostiam povrchu a ich vplyvu na emisné faktory, meraniu priečnej rovnosti povrchu vozoviek a povrchu zastávok MHD, čo v meste znamená aj spojitosť s emisiami hluku. Informácie o doprave, existujúcich podmienkach, environmentálnych údajoch a histórii výstavby siete vozoviek poskytujú základ pre všetky činnosti v oblasti hospodárenia s vozovkami. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať presnému, ale praktickému testovaniu existujúcich vozoviek – využívaniu automatizovaného a nedeštruktívneho testovania bez narušenia plynulosti premávky. Prínosy a náklady z pohľadu životného prostredia sa vyjadrujú z hľadiska predĺženia životnosti, zvýšenia bezpečnosti a finančnej efektivity alebo z hľadiska spotreby paliva vozidiel, opotrebenia pneumatík a následnej produkcii hluku a imisie pevných častíc.

Zamestnanci SvF v spolupráci s  FPEDAS UNIZA pracujú na projekte REGIAMOBIL, ktorý nadväzuje na projekt RUMOBIL riešený v rokoch 2015-2019 s podporou programu Interreg Stredná Európa. Oba projekty sa venujú mobilite ľudí na vidieku , skúmajú ich pohyb rôznymi dopravnými prostriedkami. Doprava je vo vzťahu k životnému prostrediu zdrojom emisií znečisťujúcich látok alebo skleníkových plynov, hluku a vibrácií. Negatívne vplyvy dopravy na životné prostredie sú podmienené najmä zvyšujúcimi sa prepravnými požiadavkami spoločnosti. Keď sa ľudia rozhodujú kde budú bývať, riešia aj otázku ako budú dochádzať do práce, školy, za zábavou alebo službami. Bývať na vidieku je z tohto pohľadu problematické. Individuálna automobilová doprava je alternatívou, avšak zvyšuje sa tlak na existujúcu cestnú infraštruktúru a vznikajú zápchy. Tradičné služby verejnej dopravy často nedokážu adekvátne riešiť dopyt alebo sú ekonomicky neefektívne. Je preto potrebné hľadať nové riešenia. Odpoveďou môžu byť napríklad služby na dopyt tzv. MaaS (z anglického Mobility as a service). Tento koncept sa využil aj v projektoch RUMOBIL a REGIAMOBIL.

Spolu s partnermi z ďalších krajín zo strednej Európy SvF a FPEDAS testovali rôzne riešenia mobilitných služieb pre vidiecke regióny v podobe pilotných projektov. Cieľom bolo zistiť, či sú tieto nové služby pre cestujúcich zaujímavé, ako ich môžu využívať a ako môžu byť v budúcnosti implementované do konvenčných dopravných systémov v regiónoch. Trendom je ponúkať túto službu spolu s ostatnými tak, aby boli cestujúci schopní kombinovať rôzne spôsoby dopravy. Pri voľbe dopravných prostriedkov, prestupoch, rezerváciách alebo platbe slúžia cestujúcim špeciálne aplikácie, ktoré zároveň pomáhajú rôznym dodávateľom dopravných služieb k integrácii, optimalizácii a efektivite. V rámci projektu YOUMOBIL SvF a FPEDAS vyvíjajú nové mobilné aplikácie, ktoré uľahčujú cestujúcim prístup k službám verejnej dopravy. „Podporujeme aj integráciu rôznych druhov dopravy, čo sme testovali v rámci projektu RUMOBIL napríklad v meste Rajecké Teplice, kde sa na vlakovej stanici implementovali viaceré opatrenia na podporu intermodálnych ciest: parkovacie miesta pre automobily, informácie o pohybe vozidiel verejnej dopravy v reálnom čase, odkladací priestor na bicykle a podobne, informovala doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. zo SvF UNIZA, riešiteľka projektu. Kvalitnejšie služby pre ľudí s ohľadom na životné prostredie a ďalšie pridané hodnoty inteligentného dopravného systému verejnej dopravy zdôrazňujú význam realizácie nadnárodnej stratégie projektov, ktorých je UNIZA súčasťou.

Zdroj: Žilinská univerzita

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať