Svrčinovec vyzýva obyvateľov k pravidelnej starostlivosti o zatrávnené pozemky

Svrčinovec vyzýva obyvateľov k pravidelnej starostlivosti o zatrávnené pozemky
Obec Svrčinovec upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov.
Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona je, okrem iného, predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Preto si Vás dovoľujeme upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie na Vašich pozemkoch – záhrady, budúce stavebné pozemky a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti.

Podľa § 25 ods. 1 písm. b/ Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene Zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku. Za priestupok možno fyzickej osobe uložiť pokutu až do € 330,–.

Podľa § 26 ods. 1 písm. b/ horeuvedeného zákona právnická osoba sa dopustí správneho deliktu, ak spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy. Za zaburinenie pozemku orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy uloží právnickej osobe pokutu od € 166,– do € 33 200,– za každý hektár poľnohospodárskej pôdy.

Riadnym plnením zákonom stanovených povinností sa predíde konaniu vo veci priestupkov, správnych deliktov a ukladaniu pokút zo strany Okresného úradu Čadca – pozemkového a lesného odboru.

Zdroj: obec Svrčinovec

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať