• V Kotešovej sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

    V Kotešovej sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva0

    Dňa 12. júna 2020(piatok) o 16.00 hodine v zasadačke na I. poschodí Obecného úradu vKotešovej sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program je nasledovný: Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa aoverovateľov zápisnice 3. Voľba návrhovej komisie4.Schválenie programu rokovania OZ 5. Kontrola plnenia uznesenia 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020 7. Záverečný účet

    Zistiť viac

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najnovšie