V Klokočove sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

V Klokočove sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade § 13, ods. 4, písm. a, zákona SNR č. 369/90 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam a zároveň Vás pozývam na devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Klokočov dňa 28. augusta 2020 o 09:00 hod. (piatok) v Zasadacej miestnosti Obecného úradu Klokočov s nasledovným programom:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba návrhovej komisie
  4. Schválenie programu rokovania
  5. Správa o plnení uznesení z posledných zastupiteľstiev
  6. Monitorovacia správa k plneniu programového rozpočtu Obce Klokočov, Správa o hospodárení k 30.06.2020
  7. Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 – Návrh
  8. Konsolidovaná výročná správa obce Klokočov za rok 2019
  9. Správa kontrolórky obce z následnej kontroly v kontrolovanom subjekte CVČ Klokočov
  10. Správa o nedoplatkoch na elektrickej energii, na nájomnom a kúrení k 30.06.2020
  11. Zámer odpredaja motorového vozidla značky Suzuki Grand Vitara
  12. Zámer odpredaja nákladného vozidla Tatra T 815
  13. Zámer prenájmu sociálneho bytu v Klokočove č. s. 846 z dôvodu hodného osobitného zreteľa žiadateľovi Jánovi Krišťákovi
  14. Správa o nedoplatku za odber vody a prijatie opatrení na vykrytie straty z podnikateľskej činnosti – vodovod
  15. Rôzne
  a/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie v časti obce Bánske
  b/ Žiadosť o opravu cestnej komunikácie v časti obce Riečky
  c/ Zrušenie členstva vo fonde sociálnej pomoci pre občanov Klokočova
  d/ Informácie o ukončení nájmu MUDr. Rudolf Michnica, ambulancia Klokočov
  e/ Informácie k vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci Klokočov
  16. Diskusia
  17. Záver

Zdroj: starostka obce Jana Foldinová, obec Klokočov

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať