V Makove sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva

V Makove sa bude konať zasadnutie obecného zastupiteľstva

V súlade so zákonom č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva starosta obce Makov zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu, dňa 17. júna 2020 o 8.00 hod.v zasadačke budovy Domu kultúry Makov.

Program:

1.Otvorenie, schválenie overovateľov zápisnice, programu rokovania, určenie zapisovateľky Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce

2.Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva Predkladá : Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce

 1. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu Obce Makov za rok 2019 Predkladá:Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
 2. Schválenie záverečného účtu Obce Makov za rok 2019 Predkladá:Ing. Irena Valičková, úsek rozpočtu a účtovníctva obce
 3. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. za rok 2019 Predkladá:Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti VODOHOSPODÁR MAKOV spol. sr.o.
 4. Plnenie PHSR Obce Makov za rok 2019 Predkladá:Mgr. Iveta Chromíková, zamestnankyňa OÚ
 5. Informačná správa o dopade koronakrízy na príjmy, opatrenia obce Makov Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce
 1. Návrh na vznik samostatnej časti obce Kasárne Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce
 2. Výstavba bytového domu na Vodárenskej ulici –cenová ponuka projektu Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce
 3. Informačná správa očinnosti vZariadení pre seniorov Makov Predkladá:Mgr. Martina Dodeková, vedúca ZpS
 4. Schválenie VZN Obce Makov o poskytovaní sociálnych služieb v ZpS Makov 62 Predkladá:Mgr. Martina Dodeková, vedúca ZpS 12.Schválenie VZN Obce Makov o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie ZS s MŠ Makov Predkladá: Alena Suranová, vedúca jedálne ZpS, Monika Odrobiňáková, účtovníčka ZpS

13.Nakladanie s majetkom obce A/ Opakované uzavretie zmlúv o nájme bytov v BD Makov –Čierne 17 a v BD Makov 383 Predkladá: František Chuděj, zamestnanec OÚ-správca BDB/Vysporiadanie pozemku CKN 8085 pod stavbou „zvonica Trojačka –Vŕšok“ –zrušenie uznesenia č. 116/2019 zo dňa 04.12.2019 Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce C/ Odpredaj prebytočného majetku CKN 11379/2 (Makov –Kopanice –Zadné Kršlisko) PaedDr. Zdenkovi  Havrlantovi a manž. Márii Havrlantovej Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce D/ Odpredaj prebytočného majetku CKN 8920, 8921, 8922, 8923 a8924 Márii Bőhmoveja Radke Lukášovej (pri Chate Makov) Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce E/ Ponuka Pavla Šurláka, bytom Karolinka, ČR na odpredaj spoluvlastníckeho podielu v pozemku CKN 9530/6(Obracané), TTP o výmere 512 m2 v podiele 403/1000 do vlastníctva Obce Makov Predkladá:Martin Pavlík, starosta obce F/ Vysporiadanie  pozemkov pod pripravovanou stavbou chodníka okolo zdravotného strediska Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce G/ Zaujatie stanoviska k odpredaju časti obecného pozemku CKN 309/1 Petrovi Čičkovi –obhliadka miesta Predkladá: Martin Pavlík, starosta obce

 1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za mesiace máj – jún 2020 Predkladá: Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020Predkladá:Elena Trebulová, hlavná kontrolórka obce
 3. Rôzne
 4. Diskusia
 5. Návrh na uznesenie
 6. Záver

Zdroj: Martin Pavlík, starosta obce Makov

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať