V Martine sa vo štvrtok uskutoční Mestské zastupiteľstvo

V Martine sa vo štvrtok uskutoční Mestské zastupiteľstvo
Foto: Marián Bumbala

Primátor mesta Ján Danko zvolal na 25.6.2020 o 9.00 hod. pokračovanie Mestského zastupiteľstva zo 4.6.2020 a na ten istý deň o 10.00 hod. nové riadne rokovanie MsZ. Mesto Martin o tom informuje na svojej stránke.

Program

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Správa o plnení termínovaných uznesení MsZ a úloh VMČ
5. Návrh na prenájom nehnuteľného majetku – osobitný zreteľ
6. Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
7. Návrh zámeru prevodu nehnuteľného majetku – osobitný zreteľ
8. a)Návrh na prevod nehnuteľného majetku – osobitný zreteľ
b)Prevod nehnuteľného majetku
9. Nadobudnutie nehnuteľného majetku – kúpa pozemku
10. Návrh na zmenu platu primátora mesta
11. Návrh na udelenie čestného občianstva
12. Návrh VZN mesta Martin o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko Záturčiansky cintorín
13. Informatívna správa – vykurovacie obdobie rok 2019
14. Informatívna správa o činnosti a hospodárení STEFE Martin, a.s., za rok 2019
15. Návrh zmeny rozpočtu mesta Martin na rok 2020
16. Návrh zmeny rozpočtu Mesta Martin na rok 2020 a návrh na zrušenie uzn. MsZ č. 72/2020
17. Informatívna správa o vymáhaní pohľadávok za rok 2019
18. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie práce s mládežou mesta Martin na roky 2016-2021 k 31.12.2019
19. Vyhodnotenie cieľov Koncepcie rozvoja športu mesta Martin na roky 2016-2021 k 31.12.2019
20. Návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Železničná 11, 038 61 Vrútky ako súčasti Základnej
umeleckej školy P. Mudroňa 6, Martin do siete škôl a školských zariadení SR k 1.9.2020
21. Návrh na zabezpečenie priestorov pre činnosť Centra voľného času, A. Kmeťa 22, Martin
22. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Matra, n.o., za r. 2019
23. Informatívna správa o činnosti a hospodárení MFPIC za rok 2019
24. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Útvaru hlavného architekta mesta Martin za r. 2019
25. Informatívna správa o činnosti a hospodárení Správy športových zariadení za rok 2020
26. Plán práce MsR a MsZ na II. polrok 2020
27. Informatívna správa o výsledkoch kontrol
28. Vystúpenia obyvateľov – bod bude zaradený v súlade s rokovacím poriadkom
29. Rôzne
30. Interpelácie poslancov

Zdroj: Mesto Martin

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať