V Rajci sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva

V Rajci sa vo štvrtok uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja – schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene pri stavbe plynovej prípojky spoločnosti – 2. kolo
 3. KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho – kúpa pozemku za predajňou
 4. Gašpárek – výpožička pozemku pri Športovej hale
 5. Macko Jakub – kúpa pozemkov pri radových garážach na Športovej ulici
 6. Kudlová Helena – odpredaj spoluvlastníckeho podielu v budove Polikliniky v Rajci
 7. Smiešková Anna, MUDr. – kúpa nebytových priestorov v budove Polikliniky v Rajci
 8. Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici
 9. BD Hollého č. 179 – predaj elektrickej NN prípojky – pokračovanie v uznesení MZ č. 43/2020
 10. Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie
 11. Rozpočtové opatrenie o zmene  rozpočtu oznámením
 12. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2019:
 13. a)      konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2019
 14. b)      konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec

k 31.12.2019

 1. c)      Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec
 2. d)      Výročná správa Mesta Rajec za rok 2019
 3. e)      Správa audítora
 4. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec
 5. Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 6. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2020

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2020

 1. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 21/2020

     Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu           Mesta Rajec na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 21/2020

 1. Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení 18. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 2. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 14.mája 2020 do 13.augusta 2020
 3. Interpelácie
 4. Diskusia
 5. Rôzne

Zdroj: mesto Rajec

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať