V Tvrdošíne sa v utorok 30. júna uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva

V Tvrdošíne sa v utorok 30. júna uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Foto: Mesto Tvrdošín

V Tvrdošíne sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Zasadnutie sa uskutoční v utorok 30. júna 2020  o 15.30 hodine v Mestskom kultúrnom stredisku na sídlisku Medvedzie. Mesto o tom informuje na svojej stránke.

P R O G R A M
l. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o plnení uznesení za uplynulé obdobie
Predkladá: kontrolór mesta
4. informácie primátora
5. Zhodnotenie uplynulého školského roka na školách a školských zariadeniach v meste
s pripravenosťou personálneho,obsahového a materiálneho zabezpečenia nového školského roka
Predkladajú: riaditelia škôl a školskýchzariadení
6. Výročná správa ku individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke mesta Tvrdošín za rok 2019 so
správou nezávislého audítora
Predkladá: vedúca finančného oddelenia
7. Správa o priebežnom hodnotení stavu platenia daní na území mesta so samostatným vyhodnotením
kontrolnej činnosti právnických osôb za predchádzajúce ročné obdobie s ďalším rozvrhom
plánovaných kontrol
Predkladá: vedúca/inančného oddelenia
8. Správa o činnosti komisie CR, podnikateľskýchaktivít a verejného poriadku
Predkladá: predseda komisie
9. Správa o činnosti komisie výstavby, dopravy a ŽP
Predkladá: predseda komisie
10. Príprava kultúrno-spoločenských podujatí pre letné obdobie so samostatným plánom
a pripravenosťou Centra voľného času Tvrdošín
Predkladajú: vedúca oddelenia školstva, kultúry a mládeže, riaditeľka C VČ
ll. Pripravenosť termálnych kúpalísk na letnú turistickú sezónu so samostatným zhodnotením činností
obchodnej spoločnosti TERMALŠPORTTS so 100% účasťou meste
Predkladajú: konatelia spoločnosti
12. Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných noriem mesta. Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok s návrhom na prijaté
opatrenia
Predkladá: kontrolór Inesta
13. lnformatívna správa ozabezpečovaní verejného poriadku na území mesta sopatreniami na letnú
turistickú sezónu
Predkladá: náčelník MsP
14. Návrh plánu práce MsZ na ll. polrok 2020
Predkladá: zástupkyňa primátora
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti na ll. polrok 2020
Predkladá: kontrolór mesta
16. Rôzne
17. Návrh a schválenie uznesenia
13. Záver

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať