Výstavba novej tribúny TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Výstavba novej tribúny TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Ihrisko TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou sa nachádza priamo v centre obce. Je situované priamo na brehu rieky Kysuca a medzi zástavbou rodinných domov, čo značne obmedzuje možnosti ďalšieho priestorového rozvoja doplnkovej športovej infraštruktúry.

I napriek tomuto „priestorovému hendikepu“ sa obec Vysoká nad Kysucou, prostredníctvom zapájania sa do ponúkaných grantových výziev, postupne snaží modernizovať ako vnútorné priestory tak i vonkajšie priestory budovy TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Dlhoročnou snahou obce bolo i rozšírenie existujúcej tribúny. V kalendárnom roku 2020 bola existujúca tribúna zrekonštruovaná a vybavená sedačkami, no dlhodobým cieľom či snom bola výstavba novej prekrytej tribúny.

Obec Vysoká nad Kysucou sa v snahe získať finančné prostriedky, na zamýšľaný zámer výstavby novej tribúny, preto aktívne zapájala do všetkých možných grantových schém. Jednou z nich bola i zverejnená výzva „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“, ktorej vyhlasovateľom bol Slovenský futbalový zväz. I tu obec videla príležitosť získať finančné prostriedky na svoj zámer a do výzvy sa dňa 13. 09. 2019 zapojila podaním žiadosti „Výstavba tribúny TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou“.

V následnom hodnotiacom procese však bola žiadosť obce Vysoká nad Kysucou posúdená ako neúspešná. Nečakané zmeny, ktoré so sebou priniesla epidémia ochorenia COVID-19 v kalendárnom roku 2020 však mali za následok, že nie všetky podporené projekty v danej výzve boli realizované resp. neboli realizované v plnej výške. Z tohto dôvodu hodnotiaca komisia SFZ dodatočne podporila žiadosti, ktoré ostali v tzv. zásobníku. Medzi také patrila i žiadosť obce Vysoká nad Kysucou. Dňa 19. 03. 2021 bolo obci Vysoká nad Kysucou oznámené, že jej žiadosť bola na zasadnutí Výkonného výboru SFZ dňa 02. 03. 2021 uznesením č. 17/21 posúdená ako úspešná a na projekt „Výstavba tribúny TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou“ jej bude poskytnutá dotácia vo výške 10 000,00 EUR. Nakoľko však získaná dotácia bola nižšia ako požadovaná suma, obec musela zrealizovať úpravu navrhovaného rozpočtu a ustúpiť z plánovaného zámeru veľkosti novej tribúny. I napriek zrealizovaným opatreniam však výška dotácie stále nebola dostačujúca a preto Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou na svojej schôdzi dňa 25. 03. 2021 schválilo dofinancovanie projektu výstavby novej tribúny sumou 6 500,00 EUR.

Po zrealizovaní výberového konania na dodávateľa sa úspešných uchádzačom stala firma Global Sport Čupa s.r.o., Nová Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ktorá zároveň deklarovala dielo dodať a namontovať najneskôr do konca mesiaca jún 2021.

Konečné umiestnenie tribúny bolo limitované okrem obmedzeného priestoru ihriska i nasledovnými faktormi:

– výstavba tribúny na severnej strane ihriska, z niektorej zo strán vedľa budovy TJ SPARTAK nebolo možné, nakoľko samotná budova by bránila vo výhľade sediacim divákom,

– umiestnenie na južnej strane ihriska priamo pri stredovej čiare by bolo síce ideálne, no presne tu sa nachádza podzemná nádrž a hlbinný vrt závlahového systému.

Jediným možným riešením preto bolo umiestniť tribúnu na južnej strane ihriska vľavo od hlavnej brány, kde je dostatok priestoru i na jej prípadné predĺženie.

Dôležitým prvkom realizácie celého diela bola príprava základových pásov a podkladovej betónovej platne. Tieto práce realizovali zamestnanci obce. Samotnú dodávku a montáž celej tribúny zrealizovala dodávateľská spoločnosť v dňoch od 21. 06. 2021 do 25. 06. 2021.

Novovybudovaná tribúna pri ihrisku TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou má rozmery 10,7m x 2m a kapacitu 52 miest. Ide o celokovovú trojradovú tribúnu s plastovými sedačkami a vlastným schodiskom, ktorá je prekrytá polykarbonátovou strechou o rozmere 10,7m x 3,6m. V blízkej budúcnosti bude k tribúne vybudovaný i prístupový chodník priamo od vstupnej brány na ihrisko TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou.

Modernizáciou športovej infraštruktúry, ku ktorej patrí i nová tribúna, sa obec snaží prilákať k športu čo najširšiu časť verejnosti no predovšetkým deti i mládež, pretože cesta k aktívnemu športovaniu často krát „vedie“ i práve cez sledovanie už športujúcich ľudí …

Zdroj: mesto Vysoká nad Kysucou

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať