Oznam o geodetických prácach na štátnej hranici

Oznam o geodetických prácach na štátnej hranici

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch október až november 2020 bude v katastrálnom území obce Oščadnica vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch a bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch a stavbách. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác.

Informácie a poučenia 
Geodetický bod geodetických základov sa zriaďuje na základe§ 4 a§ 15 zákona NR SR č. 215/1995 z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

Geodetický bod je trvalo stabilizovaný, prípadne trvalo signalizovaný bod, ktorý je v ustanovených záväzných geodetických referenčných systémoch určený súradnicami, nadmorskou výškou a tiažovým údajom alebo len niektorým z týchto údajov s predpísanou presnosťou a dokumentáciou s použitím zákonných meracích jednotiek.

Zariadenia geodetických bodov geodetických základov a geodetických bodov štátnych hraníc zriaďuje, spravuje, obnovuje a odstraňuje právnická osoba zriadená úradom, t.j. Geodetický a kartografický ústav Bratislava, ktorý po prerokovaní s vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej je zariadenie geodetického bodu umiestnené, alebo s inou oprávnenou osobou určuje spôsob ochrany týchto bodov a vymedzuje ich ochranné územie.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré zriaďujú geodetické body geodetických základov sú povinné písomne poučiť vlastníka nehnuteľnosti alebo inú oprávnenú osobu o obmedzeniach, ktoré mu zriadením geodetického bodu vzniknú. Kto zničí alebo inak znehodnotí zariadenie geodetického bodu, za takéto konanie zodpovedá podľa osobitných predpisov.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby v nevyhnutnej miere používať dotknuté nehnuteľnosti na zriaďovanie, udržiavanie, premiestňovanie, odstraňovanie a obnovovanie zariadení geodetických bodov za primeranú náhradu. Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná oprávnená osoba je povinná strpieť umiestnenie zariadenia geodetických bodov; zistené poškodenie alebo ohrozenie tohto zariadenia je povinná bez meškania oznámiť Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú alebo kontrolujú geodetické činnosti, sú oprávnené po predchádzajúcom upozornení vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby, v nevyhnutnej miere vstupovať alebo vchádzať dopravným prostriedkom na ich nehnuteľnosti. Pri vstupe alebo vjazde sú fyzické osoby a právnické osoby povinné preukázať sa preukazom oprávňujúcim na vstup na cudzie nehnuteľnosti a dbať na to, aby čo najmenej porušovali vlastnícke a iné vecné práva.

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú geodetické činnosti môžu v nevyhnutnej miere osekávať a odstraňovať porasty prekážajúce vo vykonaní geodetických činností.

Súčasne upozorňujeme na povinnosť vlastníka, prípadne inej oprávnenej osoby oznámiť v papierovej alebo elektronickej forme Geodetickému a kartografickému ústavu Bratislava, e-mail: gkuosgz@skgeodesy.sk akékoľvek zistené poškodenie alebo ohrozenie stabilizačnej značky geodetického bodu, prípadne jeho ochranného znaku, ako i akékoľvek zamýšľané zmeny v najbližšom okolí (napr. budovanie stavebných a dopravných objektov, terénne úpravy a pod.).

Zdroj: obec Oščadnica

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať