Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline

Projekty v sociálnej oblasti rozširujú ponuku a kvalitu poskytovaných služieb v Žiline

Mesto Žilina sa aktívne podieľa na rozvoji a skvalitňovaní poskytovaných sociálnych služieb. V minulom roku sa podarilo realizovať viacero projektov, ktoré rozšírili ponuku poskytovaných služieb a na realizácii ďalších projektov sa intenzívne pracuje. 

Jednou z oblastí, ktorej sa venuje komunitný plán je sociálna a bytová politika. Záujem o nájomné byty každoročne narastá a súčasná kapacita bytov, ktoré má samospráva k dispozícií nedokáže pokryť dopyt všetkých záujemcov. „V minulom roku sme sa zamerali na úpravu pravidiel pri prideľovaní mestských nájomných bytov. Nové Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina zavádza nové kritéria prideľovania, pričom sa zohľadňuje najmä závažnosť situácie žiadateľov. Dôraz sa kladie na rodiny s deťmi, osamelých rodičov, osoby so zdravotným postihnutím, seniorov obete domáceho násilia či mládež opúšťajúcu detské domovy či pestúnsku starostlivosť,“ uviedla Katarína Praženicová, vedúca odboru sociálneho a bytového na Mestskom úrade v Žiline. Do budúcna vedenie mesta zvažuje viaceré možnosti, ako zvýšiť počet mestských nájomných bytov. Jednou z nich je aj možnosť výstavby nových nájomných bytov.

Pre cieľovú skupinu rodín s deťmi boli a sú v rámci komunitného plánu zahrnuté viaceré projekty zamerané na podporu a pomoc. V spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia sa podarilo v minulom roku obnoviť a zmodernizovať očné prístroje pre diagnostiku a liečbu zrakovo postihnutých detí. Taktiež sa zrealizoval nákup edukačných a didaktických pomôcok či interaktívneho systému do detských jaslí, ktoré umožnili deťom rozvoj jemnej a hrubej motoriky, nové možnosti v pohybových aktivitách i samoobslužných činnostiach. V nasledujúcom období plánuje mesto Žilina vybudovať Denné centrum pre matky s deťmi  na sídlisku Solinky (a tiež Denné centrum pre seniorov). Vzhľadom na momentálnu situáciu je uvedená investícia dočasne pozastavená. Od júna rekonštruujeme detské jasle na Puškinovej ulici. Zároveň je v pláne otvoriť Komunitné centrum pre osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením na sídlisku Hájik, v ktorom budú pôsobiť dvaja terénni sociálni pracovníci poskytujúci základné sociálne poradenstvo a pomoc pri organizácii práce s deťmi a rodinami v spolupráci s rôznymi inštitúciami.

Komunitný plán sa venuje aj projektom zameraným na osoby so zdravotným postihnutím. Prioritou je najmä debarierizácia a uľahčenie komunikácie osobám so zdravotným znevýhodnením. Za týmto účelom zakúpilo Mestské divadlo v Žiline v tomto roku nové zariadenie na titulkovanie predstavení, čo umožní ľuďom s poruchami sluchu lepšie rozumieť hovorenému slovu. Taktiež je k dispozícii aj tlmočnícka služba pre sluchov postihnuté osoby, ktorú vykonáva Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS Žilina.

Viaceré z projektov pomohli skvalitniť a zlepšiť poskytované sociálne služby aj pre osoby ohrozené sociálnym vylúčením. Od mája 2019 sa podarilo navýšiť počet terénnych sociálnych pracovníkov v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici. Taktiež sa predĺžil aj čas poskytovania sociálnej služby v tomto zariadení počas pracovných dní. Komunitné centrum spolupracuje aj so siedmimi dobrovoľníkmi, ktorí aktívne pomáhajú pri príprave detí na vyučovanie, sprevádzajú ich na voľnočasové aktivity či zabezpečujú organizáciu voľnočasových aktivít. V minulom roku sa taktiež podarilo v priestoroch Základnej školy Hollého zriadiť klubovňu pre klientov Komunitného centra, ktorá je k dispozícií pre voľnočasové aktivity detí, ich prípravu na vyučovanie či prácu rodičov s deťmi. Do budúcna sa plánuje realizovať i nadstavba Komunitného centra, ktorá by umožnila poskytovať sociálne služby a poradenstvo väčšiemu počtu ľudí. V záujme zvýšenia bezpečnosti v uvedenej lokalite má samospráva na najbližšie obdobie pripravený projekt vybudovania kamerového systému. Pripravené sú aj projekty zamerané na poskytnutie pomoci pre osoby bez domova. V spolupráci s Diecéznou Charitou Žilina plánuje mesto Žilina navýšiť kapacitu nocľahárne a rozšíriť poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, ktoré sa bude nachádzať na Bratislavskej ulici.

Pre občanov samospráva pripravuje aj informačnú brožúru – Sprievodca sociálnymi službami v meste Žilina, ktorá obsahuje základné informácie o sociálnych službách poskytovaných na území mesta Žilina a kontakty na poskytovateľov týchto služieb. Prehľadný sumár informácií im pomôže ľahšie sa orientovať v poskytovaných službách a zároveň im uľahčí vybavenie konkrétnej sociálnej služby. „Som veľmi rád, že sa nám postupne darí napĺňať jednotlivé priority stanovené v Komunitnom pláne. Vďaka nim sa ponuka poskytovaných služieb aj ich kvalita zvyšuje a vieme tak pomôcť väčšiemu počtu ľudí v rôznych životných situáciách. Ako príklad môžem uviesť vytvorenie siete dobrovoľníkov počas mimoriadnej situácie súvisiacej s koronavírusom, ktorí vypomáhali najmä naším seniorom nákupom potravín, liekov či s inými činnosťami,“ dodal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Komunitný plán sociálnych služieb združuje portfólio poskytovaných sociálnych služieb i tých, ktoré plánuje samospráva realizovať v nasledujúcom období. Zohľadňuje miestne špecifiká a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných na území mesta. Pre obdobie 2019 – 2023 schválili komunitný plán sociálnych služieb poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 2019. Následne sa začala realizácia jednotlivých schválených priorít zameraných na rozvoj sociálnych služieb v meste.

Zdroj: Mesto Žilina

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať