V obci Makov sa vykoná vývoz a likvidácia objemného a drobného stavebného odpadu

V obci Makov sa vykoná vývoz a likvidácia objemného a drobného stavebného odpadu

Obec Makov oznamuje všetkým občanom a vlastníkom nehnuteľností v obci Makov, že v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi v Obci Makov vykoná v dňoch od 12.10.2020 do 16.10.2020 vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v obci.

Vývoz sa bude uskutočňovať tak, že občania a vlastníci nehnuteľností, za ktoré je uhrádzaný poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v deň vývozu pripravia odpad na kraj nehnuteľností (komunikácie) tak, aby bol viditeľný a prístupný traktorom a neobmedzoval cestnú premávku. Predmetom zberu je objemný odpad a drobný stavebný odpad: nepotrebný/vyradený nábytok, elektrospotrebiče, televízory, chladničky, práčky, akumulátory, rozmerný šrot, odpad zo stavieb z bežných udržiavacích prác a pod., pneumatiky bez diskov a iný objemný odpad (jednoducho všetko, čo je odpadom a nevojde sa do bežnej zberovej nádoby a nepatrí ani do vyseparovaného odpadu).

V zmysle VZN Obce Makov č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady v obci Makov je poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín 0,05 €/1 kg.
V prípade, že potrebujete od svojej nehnuteľnosti odviezť takýto odpad, zamestnanci obce, ktorí vývoz vykonávajú, majú objednávkové tlačivá, ktoré si vyplníte, aby Vám obec mohla vystaviť faktúru na úhradu poplatku. Bez vypísania objednávky drobný stavebný odpad nebude odvezený!

Ak budete dávať do zvozu objemného odpadu a drobného stavebného odpadu železný šrot, podľa možností ho nechajte za plotom u Vás, my ho odtiaľ odoberieme. Predíde sa tak krádežiam tohto železného šrotu.

Upozorňujeme občanov, že v prípade, že bude nachystaný na vývoz odpad, ktorý si môžete umiestniť do svojej vlastnej zbernej nádoby, takýto odpad bude od Vašej nehnuteľnosti odobraný iba v prípade, že nachystáte potrebný počet žetónov, ako keby ste vyvážali „popolnice“. Ak žetóny nebudú nachystané alebo pripevnené k odpadu, takýto odpad nebude odobratý a bude ponechaný na mieste!

Zároveň upozorňujeme, že nakoľko je každú sobotu otvorený od 08.00 hod – do 13.00 hod zberný dvor v priestoroch bývalej colnice, v roku 2020 sa už takýto zvoz odpadu vykonávať nebude!

  1. 12.10.2020 PONDELOK Vidielky, ulica k M. Nemcovi, celé Obracane, ulica od R. Šutiaka po most u p. Suranovej, ulica k stredisku SSC, ulica od mostu u p. Suranovej smer žel. stanica až po Espresso Skalka a ďalej ulica od žel. stanice až po cukráreň, ulica pod Grapami. Potok od sv. Jána, Husare, k J. Bugalovi, až do Bajcari, Bittale.

________________________________________________________________________
2. 13.10.2020 UTOROK Od hlavnej križovatky I/18, Labaje až na Pančavu, okolie cintorína, Prachare, Greguše.Od hlavnej križovatky I/18, Čierne až po koniec Čierneho u Holákov k nehnuteľnosti p. Masnicovej, vrátane bytovky č. 105, IBV u Škorňov, IBV oproti ihriska, ihrisko, Šubíky po p. Stolárika a p. Jozefa Kubinca, ulica k p. Marčišovej, Belone.

________________________________________________________________________
3. 14.10.2020 STREDA Ústredie od hlavnej križovatky I/18 po Chatu Makov, ZŠ, MŠ, DK, ulica poza Požiarnu zbrojnicu, cesta k starej vodárni a k p. Suranovi, stará cesta od J. Čičku po rodinu Slávikovú, stará cesta okolo RD Slaninákovej, cesta k Jozefovi Adamcovi, Moravčíky, Bugale.

________________________________________________________________________
4. 15.10.2020 ŠTVRTOK Od Chaty Makov smer Kopanice, Jandale, Nová Dedina,Valíčky, Kopanice – Papaje, Lovase, u Fabši, Jaše, Buková, Kopanice – Kršlisko, Kasárne, čierne skládky.

________________________________________________________________________
5. 16.10.2020 PIATOK Od Chaty Makov, Riečky, Cestný hraničný priechod, Trojačka, Zadky, Vŕšok, cesta k p. Zemanovej, Bumbálka, čierne skládky.

________________________________________________________________________

Vývoz bude uskutočnený v uvedených dňoch od 7.30 hod do 14.30 hod. Odpad musí byť nachystaný už o 7.00 hod. V prípade, že bude odpad nachystaný neskôr, zberné vozidlo sa už viac krát na to isté miesto vracať nebude!

Žiadame občanov, aby sa zbavili nepotrebného odpadu a prispeli tak ku zvýšeniu kvality životného prostredia v obci.Vo väčšej miere Vás žiadame o využívanie separovaného zberu plastov, skla, kovov a kompozitných obalov podľa kalendára vývozu na vývoznej trase. Odpad patrí na smetisko, nevytvárajme si vlastné smetiská a dbajme o kvalitu životného prostredia. Skúsme sa o to pričiniť všetci!

Zdroj: Martin Pavlík, starosta obce Makov/www.makov.sk

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať