Mesto Dolný Kubín vyhlásilo voľbu na pozíciu hlavného kontrolóra

Mesto Dolný Kubín vyhlásilo voľbu na pozíciu hlavného kontrolóra
Foto: Mesto Dolný Kubín

Mestské zastupiteľstvo v Dolnom Kubíne na svojom štvrtkovom zasadnutí (24.9.) vyhlásilo voľbu na pozíciu hlavného kontrolóra mesta. Kandidáti na túto funkciu môžu svoje prihlášky posielať do 28. októbra 2020 do 12:00 hodiny. Všetky podmienky a  potrebné informácie nájdu na internetovej stránke samosprávy a na úradnej výveske.

„Funkčné obdobie doterajšieho kontrolóra Petra Floreka by malo končiť 31. októbra, avšak vzhľadom na vyhlásenú krízovú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a v zmysle platnej legislatívy sa toto obdobie predĺžilo,“ vysvetlila prednostka Mestského úradu v Dolnom Kubíne Andrea Barienčíková.

Záujemca na túto pozíciu by mal mať ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Medzi iné požiadavky patrí znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti územnej samosprávy, právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia s majetkom mesta a z oblasti daňových zákonov.  Taktiež  sa od uchádzača očakáva znalosť  právnych predpisov týkajúcich sa rozpočtových a príspevkových organizácií, ako aj obchodných spoločností založených mestom alebo s majetkovou účasťou mesta a o kontrole a vybavovaní sťažností a ďalších právnych predpisov. Samozrejmosťou je trestná a občianska bezúhonnosť a užívateľské ovládanie počítača.

Funkcia hlavného kontrolóra sa vykonáva na plný pracovný úväzok, , t.j. 37,5 hodín týždenne, jeho plat určuje zákon o obecnom zriadení ako súčin koeficientu podľa počtu obyvateľov a priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. „Prihlášky môžu záujemcovia na funkciu hlavného kontrolóra mesta zasielať poštou v zalepenej a v označenej obálke „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín alebo doručiť osobne do podateľne mestského úradu najneskôr do 28. októbra 2020 do 12:00 hodiny. Rozhoduje čas doručenia do podateľne mestského úradu ,“ ozrejmila prednostka.

Prihláška musí okrem mena a priezviska (poprípade titulu), dátumu narodenia, trvalého bydliska, kontaktných údajov obsahovať aj všetky potrebné údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov. „Zabudnúť netreba na overenú kópiu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov, profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia, čestné vyhlásenie v zmysle požiadaviek a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov. Taktiež treba pripojiť aj motivačný list s koncepciou o činnosti hlavného kontrolóra,“ doplnila prednostka.

Voliť hlavného kontrolóra budú mestskí poslanci verejnou voľbou na novembrovom mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční 12. novembra 2020.

Zdroj: Mesto Dolný Kubín

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať