V Kotešovej sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

V Kotešovej sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dňa 12. júna 2020(piatok) o 16.00 hodine v zasadačke na I. poschodí Obecného úradu vKotešovej sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Program je nasledovný:

  1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa aoverovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie4.Schválenie programu rokovania OZ

5. Kontrola plnenia uznesenia

6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020

7. Záverečný účet obce Kotešová za rok 2019, Stanovisko hlavného kontrolóra obce kzáverečnému účtu obce za rok 2019, Audit kzáverečnému účtu

8. Výročná správa za rok 2019

9. Informatívna správa kprojektu „Prístavba anadstavba Materskej školy v Kotešovej“

10. Rozpočtové opatrenie starostu obce Kotešová č. 3/2020

11. Rozpočtové opatrenie obce Kotešová č. 4/2020

12. Odmena hlavného kontrolóra obce Kotešová

13. Všeobecné záväzné nariadenieobce Kotešová č. 2/2020 –Cintorínsky aprevádzkový poriadok pohrebiska obce Kotešová

14. Odpredaja prenájom pozemkov vo vlastníctve obce Kotešová

15. Rokovanie o Zmene a Doplnku č. 3 k Územnému plánu obce Kotešová

16.Rôzne

17. Diskusia

18. Návrh na uznesenie

20. Záver

Zdroj: obec Kotešová

TP
ADMINISTRATOR
PROFIL

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať