Kysucké Nové Mesto: zápis do 1. ročníka – dôležitý oznam

Kysucké Nové Mesto: zápis do 1. ročníka – dôležitý oznam

Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (školský zákon) je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

V zmysle§ 20 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.: Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.
Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

V súlade s ustanovením § 20 ods. 3 mesto Kysucké Nové Mesto  určilo Všeobecným záväzným nariadením č.15/2019  miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Vzhľadom na celosvetovú pandémiu a v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR   číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 riaditelia škôl zabezpečia zápis detí do 1. ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021 nasledovne:

  • osobne – bez účasti dieťaťa:

od 15. apríla do 17. apríla 2020 denne v čase od 13,00 hod. do 16,30 hod. v hlavných budovách základných škôl.

V závažných prípadoch najmä zo zdravotných dôvodov  po dohode školy so zákonným zástupcom je možné vykonať zápis aj v náhradnom termíne  po 17. apríli 2020.

Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia – rúško, rukavice, vlastné pero. Školy zabezpečia dodržiavanie ďalších hygienicko-epidemiologických opatrení na ochranu zdravia a ohrozenia života.

Zákonní zástupcovia si prinesú:  občiansky preukaz, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa a finančnú hotovosť na zakúpenie pomôcok.

  • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr do 15. júna 2020.
  • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  • V prípade striedavej starostlivosti zákonní zástupcovia škole prinesú k nahliadnutiu  právoplatné súdne rozhodnutie o jej ustanovení a zápisu sa zúčastnia obaja rodičia.
  • V prípade rozvedených rodičov zákonný zástupca škole prinesie k nahliadnutiu  právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.


 Zdroj: kysuckenovemesto.sk

Podobné články

Napísať komentár

Vaša emailová adresa nebude zverejnená. Povinné polia sú označené *

Sme na Facebooku

Kalendár podujatí

Žiadna udalosť nebola nájdená!

Najčítanejšie články

Mohlo by vás zaujímať